PSI / DOGS (Les chiens)

scroll down for English version

Bojan Đorđev / Stipe Kostanić

Psi (prema tekstu Hervéa Guiberta)

premijera: 28.04. 2012.

Queer Zagreb

Kazalište Gavella, Zagreb

galerija slika

 Psi („Les chiens‟) je kratak tekst Hervéa Guiberta nastao vrlo rano u njegovoj spisateljskoj karijeri (objavljen je 1982.), otvoreno seksualnog sadržaja, o kojem je autor govorio kao o svojoj „pornografskoj knjižici‟. U njemu se izravnim riječima izražava ujedno senzualnost i nasilje, žudnja i okrutnost, priželjkivanje ljubavi i seksualna energija. Opsesija tijelima osnovna je tema teksta: autor koristi svaku tjelesnu kretnju, situaciju i fantaziju za razotkrivanje sebe. No u pripovijednom ključu ovdje nije samo on, nego tekstom kolaju i iskustva bliskih i voljenih bića koja je prisvojio. Pored „ja‟ koje pripovijeda, ovu pluralnost tekstualne potke prepoznajemo kao lica u „ti‟, „ona‟, „gospodar‟, „psi‟. Namjena je pripovjedanja da od frustrirane žudnje stvori neku vrstu ceremonijala koji će omogućiti ostvarenje punoće erotskog doživljaja. Animalnost žudnje, iskazana u udvojenom sado-mazo odnosu, na kraju je sublimirana u vitalnosti zajedničkog hetero-homo seksualnog čina.

Predstava se gradi na vrlo jednostavnoj formi: iz čiste prisutnosti glumca Stipe Kostanića na pozornici. Preko nametljivog, privlačnog i neuhvatljivog postojanja tijela koje se kreće kroz fantomatski svijet seksualno konotiranih trenutaka, u neodređenom vremenu, u atmosferi između prizora žudnje i ushićenja. Razvija se kao tjelesni performans o introspekciji duše.

Z. W.

izvedba: Stipe Kostanić / režija: Bojan Đorđev

prevod: Zlatko Wurzberg; scenski pokret: Selma Banich; fotografija: Darko Vaupotić; produkcija: Queer Zagreb

———————–

Dogs (based on a text by Hervé Guibert)

premiere: April 28, 2012

Queer Zagreb

Gavella Theatre, Zagreb

gallery

Dogs (Les Chiens)is a short text by Hervé Guibert that was created very early in his writing career, containing open sexual content, and referred to by the author as his ‘pornographic book’. In a direct language the text alternates both sensuality and violence, desire and cruelty, the anticipation of love and sexual energy. An obsession with bodies is the basic theme of the text: the author uses every body movement, every situation and fantasy to reveal himself. But he is not the only one in the key narrative here; moving through the text are also the experiences of close and loved beings that he has appropriated. In addition to the “I” of the narrator, we recognise this plurality of textual weaving as the face of “you,” “her,” “master,” “dogs”. The intention of the narration is to create from frustrated desire some kind of ceremony that will enable the creation of an abundance of erotic experience. The animality of desire, expressed through the dual nature of a sado-masochistic relationship, is eventually sublimated to the vitality of the shared hetero-homo sexual act.

The performance is constructed in a very simple form: the simple presence of the actor, Stipe Kostanić, on the stage. Through the intrusive, attractive and elusive existence of the body moving through a phantom world of moments of sexual connotation, indefinitely, in the atmosphere between scenes of desire and delight. It develops as a physical performance about the introspection of the soul.

Z. W.

performance: Stipe Kostanić / direction: Bojan Djordjev

translation: Zlatko Wurzberg; choreographer: Selma Banich; photography: Darko Vaupotić; production: Queer Zagreb