Scena kao Ekran: slučaj Operrrra…

Ana Vujanović

THE STATE OF THINGS

Tema „video u teatru” spada u legitimne i važne teme savremenih izvođačkih umetnosti, ako ih – svesni realnosti koja nas okružuje – posmatramo kao umetnost u doba kulture, koja je nezamisliva bez masmedija i digitalnih tehnologija. Ipak, o temi „upotreba videa na lokalnoj tetarskoj sceni” se teško može napisati ma kakva analiza, a da nije oštra kritika. Za takvu analizu nedostaje sam predmet. The present state of things o tom pitanju se može objasniti primedbom da kako je svet za lokalni kontekst, pa i scenu, još 1990ih prestao da bude relevantna referenca, to je i upotreba videa u lokalnom teatru samo neznatna a logična „kolateralna šteta” takvog društvenog samo-konstituisanja.

S jedne strane, u prilici sam da vidim mnoga izvođačka dela na internacionalnoj sceni, a sa druge sam – pre svega zbog koselekcioniranja BITEF 40 Show casea – prilično upoznata sa lokalnom i alternativnom i mainstreamom scenom.
KONCEPT KONCEPTA: Na internacionalnoj sceni, video poslednjih godina dobija najrazličitije, često konstitutivne a nekad i veoma problematizujuće, funkcije, povezane sa suočenjem živog tela/izvođenja i medijske figure/ekrana, čvorom koji u velikoj meri određuje i privatne i javne aspekte sveta koji pravi današnji čovek. Video tako nekada postaje integralni deo žive predstave, ponekad njen medijski komentar odnosno inverzija, ili proteza koja može ono što živ izvođač/ica, baš kao ni gledaoci, ne može. Ponekad se celo izvođenje posreduje video projekcijama i publika mora sama da odluči o realnosti i realističnosti; nekada se kombinuje video snimak pripremljen ranije s aktuelnim dešavanjem, iskušavajući mogućnosti i navike naše, ljudske, percepcije. U nekim radovima, radi se o uvođenju greške ili pomeraja koji zbunjuje ili kojem se veruje, i više od realnosti koju prikazuje. Ponekad video otkriva izvođača, skrivenog među publikom, ili menja fokuse i kadrira ono što je na sceni dato u širokom planu. Video nekada, direktnim prenosom ili živim streamingom omogućava prisustvo izvođača koji nisu fizički prisutni u određenoj prostoriji, ili postaje i medij putem kojeg se u real timeu izvode internacionalni radovi na samo jednom mestu. Itd.

dalje>>